img Loading...
 
 

Altele

 
Descrieți problemele pe care doriți să ni le transmiteți.
CONVOCARE: Consiliul de Administraţie al Societăţii A.T.C. – Agro Total Construct S.A., în baza hotărârii din data de 09.02.2018 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de 15.03.2018, la orele 13:00 la sediul societăţii, situat în Ghimbav, str. Făgăraşului nr. 574, Jud. Braşov, cu următoarea: ORDINE DE ZI: 1. Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 760000 lei deschisă la Piraeus Bank Romania S.A., cu destinaţia de finanţare activitate curentă, pe o perioadă de un an cu menţinerea aceloraşi garanţii; 2. Aprobare vânzare teren Stupini în suprafaţă de 2817 mp + construcţie anexă 167 mp suprafaţă construită. 3. Împuternicirea d-nei Pietroi Sorina Adriana, în calitate de Director general al societăţii, să semneze în numele şi pe seama societăţii contractul de credit, contractele de garanţie şi orice act adiţional la contractul de credit şi la contractele de garanţie, biletele la ordin emise de societate, orice document în legătură cu operaţiunile privind creditul acordat la bancă, semnătura sa fiind pe deplin opozabilă societăţii. 4. Aprobarea datei de 06.04.2018 ca data înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A. 5. Aprobarea datei de 05.04.2017 ca ex. date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al C.N.V.M. 6.Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală şi înregistrarea menţiuni în Registrul Comerţului, conform hotărârii A.G.E.A. În cazul neîntrunirii condiţiilor legale pentru desfăşurarea lucrărilor A.G.E.A, aceasta se va întruni la a doua convocare, în data de 16.03.2018, în acelaşi loc, la ora 13:00 şi cu aceeaşi ordine de zi. Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii 297/2004, ale Legii 31/1990 ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 şi 6/2009 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv al societăţii. La A.G.E.A. au dreptul să participe toţi acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 02.03.2018 inclusiv, stabilită ca dată de referinţă. Acţionarii care nu pot participa la A.G.E.A., pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii societăţii, în baza împuternicirii speciale care se poate ridica de la sediul societăţii sau poate fi descărcată de pe site-ul societăţii ***, începând cu data de 12.02.2018 sau a împuternicirii generale şi care va fi depusă în acelaşi loc cu cel puţin trei zile înainte de data ţinerii A.G.E.A. Acţionarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, sau unui avocat. Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu cel putin trei zile înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă înainte de adunarea generală utilizând formularul de vot prin corespondenţă. Formularele de vot prin corespondenţă completate şi semnate, însoţite de copia actului de identitate valabil al acţionarului (buletin/ carte de identitate în cazul acţionarilor persoane fizice respectiv certificat de înregistrare şi copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societăţii, prin poştă, curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu cu 48 ore înainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în adunarea generală. Formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondenţă sunt puse la dispoziţia acţionarilor de la data de 12.02.2018 pe website-ul societăţii *** sau la sediul societăţii în zilele lucrătoare între orele 08:30 - 16:30. Materialele referitoare la A.G.E.A. pot fi consultate la sediul societăţii şi pe pagina de internet *** începând cu data de 12.02.2018. Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute de art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 şi de art. 7, 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în termenele şi condiţiile prevăzute de aceste articole. Preşedinte Consiliu de Administraţie: Pietroi Sorina Adriana.

Telefon: ******

Categorie: Altele

Locatie: Brasov

Judet: Brasov

Cod unic: 1707020

Postat de: (operator)

Data adaugare: 09/02/2018

Valabilitate: 12/02/2018

Vizualizari: 7

Tip anunt: tiparit