img Loading...
 
 

Altele

 
Descrieți problemele pe care doriți să ni le transmiteți.
CONVOCATOR. Administratorul Unic al Societăţii Mecanica Codlea S.A., cu sediul în Codlea, str. Rampei nr. 1, jud. Braşov, având J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2001 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea acesteia, ale Legii societăţiilor nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Actului Constitutiv al societăţii, la cererea acţionarului majoritar SIF Transilvania S.A. Braşov, deţinătoare a unui număr de *** acţiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acţiune, reprezentând 81,07% din capitalul social total, convoacă: I. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de 13 August 2018, ora 10.00 la sediul societăţii cu următoarea ORDINE DE ZI: 1. Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 4.946.725,00 lei de la 12.366.812,50 lei la 7.420.087,50 lei, prin reducerea numărului de acţiuni cu 49.467.250 acţiuni nominative şi dematerializate de la *** acţiuni nominative şi dematerializate la 74.200.875 acţiuni nominative şi dematerializate. Reducerea capitalului social se realizaează, în conformitate cu prevederile art. 207 alin (1) lit a) din Legea nr. 31/1990, prin anularea unui număr de 49.467.250 acţiuni nominative dematerializate şi restituirea către acţionari a unei cote-părţi din aporturi, proporţional cu cota de capital social şi deţinută de fiecare dintre aceştia la data de înregistrare. Acţionarilor li se va restitui suma brută de 0,10 lei pentru o acţiune aferentă diminuării de capital şi deţinută la data de înregistrare hotărâtă de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. Compensarea fracţiilor de acţiuni rezultate în urma aplicării algoritmului şi rotunjirii rezultatelor la întregul inferior (alin.4 al art. 90 din Legea nr. 24/2017). 2. Aprobarea modificării Art. 7 alin. (1) al Actului Constitutiv al societăţii – Cap. III “Capitalul social şi acţiunile societăţii”, astfel: Forma actuală: “Capitalul social subcris şi vărsat este de 12.366.812,50 lei, divizat într-un număr de *** acţiuni nominative şi dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei” Forma propusă “Capitalul social subscris şi vărsat este de 7.420.087,50 lei, divizat într-un număr de 74.200.875 acţiuni nominative şi dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei”. 3. Împuternicirea administratorului unic pentru stabilirea, în conformitate cu prevederile legale, a modalităţilor de restituire către acţionari a sumelor rezultate din reducerea capitalului solcial şi să semneze Actul Constitutiv al societăţii Mecanica Codlea SA Codlea, jud. Braşov, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior. 4. Aprobarea datei de 23.10.2018, ca dată de înregistrare (ex-date 22.10.2018), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGEA. 5. Aprobarea datei de 24.10.2018, ca dată a plăţii în conformitate cu prevederile art. 176 (1) din Regulamentul 5/2018 privind emitenţii şi de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. 6. Împuternicirea dnei. Iatan Simona Olguţa să efectueze toate formalităţile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor adoptate şi înregistrarea cuvenitelor menţiuni în Registrul Comerţului. La şedinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 30.07.2018, stabilită ca data de referinţă. Capitalul social al S.C. Mecanica Codlea S.A. este format din *** acţiuni nominative, fiecare având dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor. Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul: - de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel mai târziu în data de 23.07.2018. - de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 23.07.2018. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secţiunea “Întrebări frecvente”. Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum şi copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 13 august 2018”. Documentele, materialele informative şi proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societăţii – *** şi/sau la sediul societăţii, începând cu data de 13.07.2018, în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 15,00. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi şi de alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de împuternicire specială. Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane juridice sau acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă. Formularele de împuterniciri speciale se pot obţine de la sediul societăţii începând cu data de 13.07.2018 între orele 9.00 – 15.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societăţii. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune/expedia la sediul societăţii până inclusiv la data de 09.08.2018, un exemplar urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi poată dovedi această calitate. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă, formularul de vot poate fi obţinut, începând cu data de 13.07.2018, între orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societăţii sau de pe site-ul ***. În cazul votului prin corespondenţă, formularul de vot, completat şi semnat, însoţit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societăţii, până la data de 09.08.2018, ora 13,00, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 13 august 2018”. Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în cadrul adunării generale. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la numărul de telefon *** între orele 9.00 – 15.00. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate a desfăşurării şedinţelor la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 14 august 2018, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acestora. Administrator Unic, ec. Ioan Paşcanu.

Telefon: ******

Categorie: Altele

Locatie: Brasov

Judet: Brasov

Cod unic: 1719949

Postat de: (operator)

Data adaugare: 09/07/2018

Valabilitate: 11/07/2018

Vizualizari: 3

Tip anunt: tiparit