img Loading...
 
 

Altele

 
Descrieți problemele pe care doriți să ni le transmiteți.
STARCOM SA BRAŞOV. CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR STARCOM SA Administratorul unic- director general al STARCOM SA Braşov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/73/1991, având cod unic de înregistrare RO 1114003, aduce la cunoştinţă acţionarilor societăţii că în conformitate cu prevederile art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 23 din actul constitutiv al societăţii, se convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 19.10.2021, ora 9.00, la sediul societăţii din Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 62, la care sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi în ziua de 11.10.2021, considerată dată de referinţă în registrul acţionarilor. În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal şi statutar ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR se va ţine în data de 20.10.2021, la ora 9.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi, pentru toţi acţionarii societăţii. Ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE este următoarea: 1. Aprobarea modificării şi completării Art.7 Capitalul social din actul constitutiv al societăţii ca urmare a unor operaţiuni de transmitere a dreptului de proprietate asupra acţiunilor, efectuate în conformitate cu prevederile art.11 din actul constitutiv. Urmare acestor modificări şi completări art.7 va avea următorul cuprins: ”Art.7 Capitalul social (1) Capitalul social subscris şi vărsat de acţionari este de 3.567.368,10 lei fiind divizat în 177.481 acţiuni nominative şi indivizibile având o valoare nominală de 20,10 lei/acţiune. (2) Acţiunile emise de societate sunt nominative, având o valoare egală. Acţiunile acordă posesorilor drepturi egale. (3) Aporturile acţionarilor la constituirea capitalului social al societăţii sunt următoarele: -Popescu Elena, domiciliată în Braşov, b-dul Griviţei, nr. 76, sc. B, ap. 4, c.n.p. ***63, deţine un număr de 40.283 acţiuni nominative în valoare nominală de 20,10 lei fiecare şi valoare totală de 809.688,30 lei reprezentând 22,69707743% din capital ;-Alexandru Bogdan-Veron, domiciliat în Braşov, str. Valea Tei, nr. 25, c.n.p. ***47, deţine un număr de 20.584 acţiuni nominative în valoare nominală de 20,10 lei fiecare şi valoare totală de 413.738,40 lei reprezentând 11,59786118% din capital; -Soare Anca-Monica, domiciliată în Braşov, str. Valea Tei, nr 29, c.n.p. ***81, deţine un număr de 20.584 acţiuni nominative în valoare nominală de 20,10 lei fiecare şi valoare totală de 413.738,40 lei reprezentând 11,59786118% din capital; -Alexandru Veron, domiciliat în Braşov, str. Valea Tei, nr 27, c.n.p. ***16, deţine un număr de 20.500 acţiuni nominative în valoare nominală de 20,10 lei fiecare şi valoare totală de 412.050,00 lei reprezentând 11,55053217% din capital; -Mamina Marius, domiciliat în Braşov, str. Dealu Spirei, nr. 50, c.n.p. ***56, deţine un număr de 20.340 acţiuni nominative în valoare nominală de 20,10 lei fiecare şi valoare totală de 408.834,00 lei reprezentând 11,46038167% din capital; -alţi acţionari persoane fizice, deţin un număr de 55.190 acţiuni nominative în valoare nominală de 20,10 lei fiecare şi valoare totală de 1.109.319,00 lei reprezentând 31,0962864% din capital.” 2. Aprobarea vânzării a 2 terenuri, proprietate a STARCOM SA, în scopul creşterii volumului de lichidităţi financiare necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii societăţii. Terenurile ce vor face obiectul vânzării sunt următoarele: - terenul în suprafaţă de 5.258 mp situat în loc. Zărneşti, jud. Braşov înscris în CF 8602 cu nr. top 1236/2/1 –categoria de folosinţă- fâneaţă; -terenul în suprafaţă de 18.402 mp situat în loc. Bran- Sohodol, jud. Braşov înscris în CF 505 cu nr. top 138 – categoria de folosinţă- păşune. Actul constitutiv al societăţii se actualizează cu modificările şi completările aprobate prin hotărârea ce va fi adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. Prezentul convocator se publică în conformitate cu prevederile legii. ADMINISTRATOR UNIC- DIRECTOR GENERAL Alexandru Bogdan-Veron

Telefon: ******

Categorie: Altele

Locatie: Brasov

Judet: Brasov

Cod unic: 1779962

Postat de: (operator)

Data adaugare: 15/09/2021

Valabilitate: 16/09/2021

Vizualizari: 16

Tip anunt: tiparit

 
 
 

   
Loading...