Diverse altele Brasov, anunturi Brasov, mica publicitate Brasov, anunturi online Brasov img Loading...
 
 
 
 

Altele

 
Anunțuri Standard
Pentru a vizualiza detaliile de contact ale anunțurilor publicate în ziare trebuie să aveți abonament online pe site-ul nostru. Mai multe informații gasiți în pagina de ajutor.
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Birou Publicitate Brasov ****** 11/05/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
CONVOCATOR. Administratorul Unic al Societăţii Mecanica Codlea S.A. cu sediul în Codlea, str. Rampei nr. 1, jud. Braşov, având J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea acesteia, ale Legii societăţiilor nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Actului Constitutiv al societăţii, convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 11 Iunie 2021, ora 10,00, la sediul societăţii cu următoarea ordine de zi: 1. Constatarea încetării mandatului Administratorului Unic – dl. Buzatu Florin-Danut, incepand cu data de 14.06.2021, urmare a demisiei acestuia. 2. Alegerea administratorului unic al societăţii, pentru un mandat începand cu data de 15.06.2021, cu o durată egală cu perioada rămasă din mandatul actualului administrator unic, respectiv până la data de 30.04.2023. 3. Aprobarea încheierii contractului de administrare. 4. Desemnarea mandatarului convenţional din partea societăţii, să semneze contractul de administrare încheiat cu noul administrator unic al societăţii. 5. Stabilirea remuneraţiei cuvenită administratorului unic pentru exerciţiul financiar 2021. 6. Stabilirea nivelului asigurării de raspundere civilă profesională pentru administratorul unic. 7. Împuternicirea dnei. Iatan Simona Olguţa să efectueze toate formalităţile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor adoptate şi înregistrarea cuvenitelor menţiuni în Registrul Comerţului. La şedinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 27.05.2021, stabilită ca data de referinţă. Capitalul social al S.C. Mecanica Codlea S.A. este format din 74.200.875 acţiuni nominative, fiecare având dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor. Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul: - de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel mai târziu în data de 25.05.2021. - de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 25.05.2021. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secţiunea “Întrebări frecvente”. Candidaţii pentru funcţia de administrator unic vor depune dosarele de candidatura la sediul societăţii din Mun. Codlea, str. Rampei, nr. 1, până la data de 25.05.2021. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator unic va fi pusă la dispoziţia acţionarilor pe site-ul societăţii ***, secţiunea Guvernantă Corporativă, începand cu data de 26.05.2021. Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin /carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum şi copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 11 Iunie 2021”. Documentele, materialele informative şi proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societăţii – *** şi/sau la sediul societăţii, începând cu data de 11.05.2021, în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 15:00. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi şi de alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de împuternicire specială sau generală. Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane juridice sau acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă. Formularele de împuterniciri speciale si generale se pot obţine de la sediul societăţii începând cu data de 11.05.2021 între orele 9:00 – 15:00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societăţii. Un exemplar al împuternicirii speciale sau generale se va depune/ expedia la sediul societăţii sau in format electronic la adresa de email ***, până inclusiv la data de 09.06.2021, un exemplar urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi poată dovedi această calitate. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă, formularul de vot poate fi obţinut, începând cu data de 11.05.2021, între orele 9:00 – 15:00 de la sediul social al societăţii sau de pe site-ul ***. În cazul votului prin corespondenţă, formularul de vot, completat şi semnat, însoţit de copia de pe actul de identitate (buletin /carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societăţii sau in format electronic la adresa de email ***, până la data de 09.06.2021, ora 10:00, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 11 Iunie 2021”. Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în cadrul adunării generale. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la numărul de telefon *** între orele 9:00 – 15:00. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate a desfăşurării şedinţei la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 12 Iunie 2021, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia. Administrator Unic ec. Florin Danut Buzatu.
Birou Publicitate Brasov ****** 11/05/2021
 
 
 
 
 

   


   
⇑ top