img Loading...
 
 
 
 

Altele

 
Pentru a vizualiza detaliile de contact ale anunțurilor publicate în ziare trebuie să aveți abonament online pe site-ul nostru. Mai multe informații gasiți în pagina de ajutor.
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Birou Publicitate Brasov ****** 20/04/2018
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile in baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice allocate pentru activităţi nonprofit de interes general Autoritatea finanţatoare Primaria Oraşului Ghimbav cu sediul în oraşul Ghimbav, str. Lungă, nr. 69, cod poştal 507075, cod fiscal 4801362, telefon ***, in baza art.20 alin.2 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Organizează selecţie publică de proiecte în vederea atribuirii unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice în domeniul sport. Data limită pentru depunerea documentatiilor este 21.05.2018, ora 16:00. Selecţie si evaluarea proiectelor este în data de 22.05.2018 ora 10:00 Finanţările nerambursabile se acorda conform sumelor alocate din bugetul local pe anul 2018, conform HCL nr. 54/29.03.2018. Bugetul alocat: suma totală alocată pentru anul 2018 este de 400.000 lei. Programul anual va cuprinde mai multe sesiuni de selecţie a ofertelor. Cererile de finanţare se vor depune pe ramură de sport. Criterii şi condiţii de acces la fondurile publice pentru finanţări nerambursabile care trebuie îndeplinite cumulativ: a) să fie o structură sportivă înfiinţată pe raza UAT Ghimbav, constituită ca persoană juridică fără scop patrimonial, deţinătoare a certificatului de identitate sportivă; b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană, după caz; c) să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent, după caz; d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile neonorate la Consiliul Local Ghimbav; e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat; f) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare; (declaraţie) g) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii; (declaraţie) h) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării; (extras cont) i) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; (declaraţie) j) să depună cererea de finanţare completă, completată integral conform formular şi ataşate documente în susţinere, inclusiv declaraţii; k) să nu fi comis o gravă greşală în materie profesională sau să nu-şi fi îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, l) să facă dovada existenţei în lotul de jucători a minim 50% cetăţeni cu domiciliul stabil în Oraşul Ghimbav (ponderea sportivilor pentru fiecare ramură în parte să fie de cel puţin 50% cetăţeni cu domiciliul stabil în localitatea Ghimbav), condiţie care trebuie îndeplinită şi pe parcursul finanţării sub condiţia rezilierii contractului prin retragerea finanţării, m) să prezinte o declaraţie pe propria răspundere că nu au beneficiat de o altă finanţare nerambursabila de la Consiliul Local Ghimbav în decursul anului 2018, n) să nu realizeze activităţi comerciale, respectiv să nu vândă bilete, echipament, drepturi de televiziune, etc şi să prezinte o declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri de natură comercială, în caz contrar se va respecta legislaţia naţională şi comunitară din domeniul ajutorului de stat, (declaraţie) o) să nu se afle în litigiu cu autoritatea finanţatoare. Nu vor putea fi selectate cererile solicitanţilor care au conturile bancare blocate, nu au respectat un contract de finanţare ori au prezentat declaraţii inexacte, de natură să influenţeze acordarea finanţării. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte se pune la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Oraşului Ghimbav. Solicitantii vor depune documentatia intr-un singur exemplar, in plic inchis, la registratura Institutiei finantatoare din Ghimbav, str. Lunga nr.69. Mărimea finanţărilor nerambursabile: valorile următoare, minimă şi maximă, se aplică finanţărilor nerambursabile pentru proiecte individuale pe ramură de sport sau structură sportivă, care pot fi finanţate din bugetul local: - valoare minimă: 2.000 lei - valoare maximă: 120.000 lei. Criteriile de evaluare 1. numărul de secţii: pentru o secţie funcţională – 5 puncte 2. numărul de sportivi legitimaţi: pentru fiecare sportiv legitimat – 1 punct 3. anvergura proiectului – 20 puncte 1. comunal/orăşenesc – 5 puncte 2. zonal/interjudeţean – 10 puncte 3. naţional – 15 puncte 4. internaţional – 20 puncte 4. medalii/locuri obţinute în anul anterior/ în curs: a. pentru o medalie judeţeană – 2 puncte b. pentru o medalie naţională – 5 puncte c. pentru o medalie internaţională – 10 puncte. Ierarhizarea ofertelor sportive se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, alocarea sumelor făcându-se în limita bugetului disponibil la momentul aprobării. Alocarea sumelor pe solicitant, raportat la plafonul maxim, se va face în ordine descrescătoare, proporţional, în funcţie de punctajul obţinut, pornindu-se de la punctajul maxim. Sunt considerate eligibile pentru acordarea finanţării nerambursabile proiectele care respectă termenul de depunere şi conţin documentele prevăzute. Un solicitant de finanţare nerambursabilă care se consideră nedreptăţit de modul de organizare şi desfăşurare a selecţiei de proiecte, după publicarea rezultatelor poate formula o contestaţie care va fi depusă/ transmisă autorităţii finanţatoare. Contestaţiile se pot depune/transmite la sediul autorităţii finanţatoare în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatelor şi vor fi soluţionate de o comisie de soluţionare a contestaţiilor, în condiţiile legii, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunere. Programul anual pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru anul 2018 in conformitate cu Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general a fost publicat în M.O. nr. 69/16.04.2018 Primar Toma Dorel
Birou Publicitate Brasov ****** 19/04/2018
 
 
 
 
 

   


   
⇑ top