Diverse altele Brasov, anunturi Brasov, mica publicitate Brasov, anunturi online Brasov img Loading...
 
 
 
 
Adauga anunt premium: anuntul tau premium aici myTex-triangle
Altele: Vând VIAGRA, SUIFAN, POPPERS, VIBRATOARE, P... detalii myTex-triangle
 

Altele

 
Anunțuri Standard
Anunțuri Gratuite
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Pentru a vizualiza detaliile de contact ale anunțurilor publicate în ziare trebuie să aveți abonament online pe site-ul nostru. Mai multe informații gasiți în pagina de ajutor.
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR COMPANIA APA BRAŞOV S.A. cu sediul în Str. Vlad Ţepeş nr. 13, Braşov, Judeţul Braşov, România Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/77/1991, C.U.I. RO 1096128 Capital social subscris şi vărsat: RON 20.424.000 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitaraă în Domeniul Apei din Judeţul Braşov, (denumită în continuare Asociaţia) cu sediul în Braşov, Str. Drumul Cernatului nr.32 bis, Judeţul Braşov, România, înregistrată la Judecătoria Braşov sub nr. 15/17.03.2008, în calitate de Autoritate Publică Tutelară. În conformitate cu prevederile art. 64^1 alin. 3 şi 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată si aprobată prin Legea nr. 111/2016 precum şi cele cuprinse la art. 117 din Legea Societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi modificată, cu cele din actul constitutiv al Societăţii, fără a se limita la prevederile art. 14.3.2 şi 14.4, Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Compania Apa Braşov S.A. (denumită în continuare Societatea) pentru data de 30.03.2021 cu începere de la ora 13,00 la sediul Societăţii situat în Braşov, Baza Crişana, str. Crişana nr. 1-3, Judeţul Braşov, România. Toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor Societăţii la data de 29.03.2021 pot participa la AGOA si sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGOA. Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi: (1) Constatarea încetării, prin demisie, a mandatului de membru în Consiliul de Administraţie al Companiei Apa Braşov S.A. al domnului Barabaş Laszlo, precum si constatarea vacantării unui loc de membru în Consiliul de Administraţie al societatii; (2) Completarea numărului de membri ai Consiliului de Administraţie al Compania Apa Braşov S.A din lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a S.C. „Compania Apa Braşov” S.A. alege membrii consiliului de administraţie al operatorului regional S.C. Compania Apa Braşov S.A. aprobată prin hotărârea nr.65/12.10.2020 a adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov asociaţie ce are calitatea de autoritate tutelară în derularea procedurii de selecţie şi recrutare în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016 si HG nr.722/2016, ca urmare a vacantării unui post în Consiliul de Administraţie; (3) Împuternicirea reprezentantului legal al acţionarului Comuna Hărman, dl. Velican Onoriu Aurelian de a semna în numele şi pe seama Adunării Generale a Acţionarilor, contractul de mandat al noului membru al Consiliului de Administraţie al societăţii „Compania Apa Braşov” S.A., împuternicire deţinută şi la numirea Consiliului de Administraţie al societăţii, aşa cum reiese din Hotărârea AGA nr.18/03.12.2020 a societăţii Compania Apa Braşov S.A. (4) Împuternicirea Directorului General al societăţăi pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor şi procedurilor în vederea înregistrării hotărârii Adunării la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov. Conform art. 14.1 din actul constitutiv al societăţii Compania Apa Brasov S.A. şi art. 125 şi următoarele din Legea Societăţilor Comerciale, acţionarii Societăţii vor putea fi reprezentanţi în Adunarea Generală Ordinară de către reprezentanţii lor legali sau de către oricare altă persoană în baza unei procuri speciale pentru Adunarea Generală Ordinară în cauză. Procurile vor fi depuse în original la Societate, cu cel puţin 48 ore înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Procurile vor fi reţinute de Societate şi se va face menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru revizuire de către acţionari la sediul Societăţii, începând cu data publicării prezentei convocări. Actionarii societatii pot obtine, la cerere, copii ale materialelor informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi. Membrii Consiliului de Administraţie, directorii şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de art. 14.5 din actul constitutiv al Societăţii şi de art. 112 din Legea Societăţilor Comerciale, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 31.03.2021 cu începere de la ora 13,00 la sediul Societăţii situat în Braşov, Baza Crisana, str. Crisana nr. 1-3, Judeţul Braşov, România. Presedinte ADIDAJBv Vrâncean Nicolae Ioan
Birou Publicitate Brasov ****** 26/02/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
 
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Birou Publicitate Brasov ****** 26/02/2021
 
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
CONVOCATOR. Directoratul Transilvania Leasing şi Credit IFN S.A., cu sediul în Braşov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, înregistrată la O.R.C. sub nr. J08/1457/1997, având codul de identificare fiscală RO9845734, întrunit în sedinţa din 24.02.2021, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la data de 30.03.2021, ora 11:00, la sediul societăţii. Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile legale incidente – Legea 31/1990 republicată, Legea 24/2017 şi Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu toate modificările şi completările ulterioare şi cu dispoziţiile actului constitutiv al societăţii. Capitalul social este format din *** acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare. La adunarea generală ordinară sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze, toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 17.03.2021, stabilită ca data de referinţă. Adunarea generală Ordinară va avea următoarea Ordine de zi: 1. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, respectiv bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, date informative, situaţia activelor imobilizate şi notele explicative la situaţiile financiare anuale, întocmite pentru exerciţiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat si Auditorul financiar; 2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2020; 3. Aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar 2020 conform propunerii Directoratului; 4. Analiza îndeplinirii indicatorilor şi obiectivelor de performanţă aprobate pentru exerciţiul financiar 2020; aprobarea remuneraţiilor variabile în baza contractelor de administrare şi de mandat; 5. Stabilirea remuneraţiilor cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exerciţiul financiar 2021 6. Analiza Raportului de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exerciţiul financiar 2020. 7. Stabilirea datei de 28.05.2021 ca dată de înregistrare (ex-date 27.05.2021), conform art. 2, al. (2), pct. f) şi l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018; 8. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela având calitatea de salariat al societăţii, pentru efectuarea formalităţilor de înregistrare şi publicare a hotărârilor A.G.O.A. În termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 25.03.2021 acestea putând fi transmise, la sediul societăţii, cu menţiunea “Pentru Adunarea generală ordinară a acţionarilor din data de 30.03.2021”. Societatea poate raspunde prin postarea informaţiei pertinente pe website-ul societăţii - *** - în format întrebare - răspuns. Pentru identificarea şi dovedirea calităţii de acţionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copie conform cu originalul a actului de identitate a acţionarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi certificat constatator eliberat de registrul comerţului care atestă calitatea de reprezentant legal) respectiv calitatea de acţionar la data solicitării (extras de cont emis de Depozitarul central sau, după caz, de către participanţii care furnizează servicii de custodie). Textul integral al documentelor şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe website-ul societăţii - ***, începând cu data de 01.03.2021, sau pot fi obţinute de la sediul societăţii, în zilele lucrătoare între orele 8:00 - 14:00. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondenţă. Înainte de desfăşurarea adunării generale, actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenţă. Formularele de împuterniciri speciale şi formularele de buletin de vot prin corespondenţă se pot obţine începând cu data de 01.03.2021, de la sediul societăţii sau se pot descărca de pe website-ul societăţii - ***. Împuternicirea generală acordată de acţionar, în calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale. După completarea şi semnarea acestora sau după emiterea unei împuterniciri generale, un exemplar original al împuternicirii speciale sau generale /al formularului de vot prin corespondenţă va trebui să parvină societăţii, la sediul acesteia, până la data de 26.03.2021 inclusiv, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondenţă în adunarea generală, conform legii. Împuternicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondenţă vor fi însoţite de o copie conform cu originalul a actului de identitate a acţionarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi certificat constatator eliberat de registrul comerţului care atestă calitatea de reprezentant legal şi vor fi transmise la sediul societăţii, în plic închis, cu menţiunea: “Pentru Adunarea generală ordinară a acţionarilor din data de 30.03.2021”. Pentru acţionarii care beneficiază de servicii de custodie, împuternicirile speciale / formularele de vot prin corespondenţă date de acţionari unor instituţii de credit care prestează servicii de custodie vor fi valabile fără alte documente suplimentare referitoare la acţionari dacă sunt însoţite de o declaraţie pe propria răspundere dată de instituţia de credit, din care să reiasă că: instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar; instrucţiunile din împuternicirea specială / formularul de vot prin corespondenţă sunt identice cu cele primite de instituţia de credit de la acţionar şi procura specială / formularul de vot prin corespondenţă este semnat de acţionar. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală va fi convocată pentru data de 31.03.2021 cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia. Preşedinte Directorat /Director general Sorin Donca.
Birou Publicitate Brasov ****** 26/02/2021
 
 
 
 

   


   
⇑ top