img Loading...
 
 
 
 
Adauga anunt premium: anuntul tau premium aici myTex-triangle
Cumpărări diverse: Cumpăr picioare mașină de cus... detalii myTex-triangle
 

Altele

 
Pentru a vizualiza detaliile de contact ale anunțurilor publicate în ziare trebuie să aveți abonament online pe site-ul nostru. Mai multe informații gasiți în pagina de ajutor.
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
CONVOCATOR. Administratorul Unic al Societăţii Mecanica Codlea S.A. cu sediul în Codlea, str. Rampei nr. 1, jud. Braşov, având J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2001 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea acesteia, ale Legii societăţiilor nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Actului Constitutiv al societăţii, convoacă: I. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 26 Martie 2018, ora 10.00 la sediul societăţii cu următoarea ORDINE DE ZI: 1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare pe anul 2017, pe baza raportului Administratorului Unic şi al Auditorului Financiar. 2. Aprobarea repartizării profitului net realizat la 31.12.2017. 3. Aprobarea acoperirii pierderilor contabile din anii precedenţi prin utilizarea rezervelor disponibile. 4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie şi a Administratorului Unic pentru exerciţiul economico-financiar al anului 2017. 5. Validarea aplicării prevederilor OUG 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, asupra indemnizaţiei cuvenită administratorului unic pentru anul 2018. 6. Desemnarea auditorului financiar, stabilirea duratei minime a contractului de audit şi fixarea remuneraţiei. 7. Analiza îndeplinirii indicatorilor şi obiectivelor de performanţă aprobate pentru exerciţiul financiar 2017; aprobarea remuneraţiilor variabile ale administratorilor, administratorului unic şi directorului în baza contractelor de administrare şi de mandat. 8. Aprobarea „Indicatorilor şi Obiectivelor de performanţă pentru exerciţiul financiar 2018”. 9. Aprobarea datei de 13.04.2018, ca dată de înregistrare (ex-date 12.04.2018), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor. 10. Împuternicirea dnei. Iatan Simona Olguţa să efectueze toate formalităţile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor adoptate şi înregistrarea cuvenitelor menţiuni în Registrul Comerţului. La şedinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 12.03.2018, stabilită ca dată de referinţă. Capitalul social al S.C. Mecanica Codlea S.A. este format din *** acţiuni nominative, fiecare având dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor. Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul: - de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel mai târziu în data de 05.03.2018. - de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 05.03.2018. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secţiunea “Întrebări frecvente”. Ofertele pentru auditul financiar al societăţii se depun la sediul societăţii până cel mai târziu în data de 20.03.2018. Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin /carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum şi copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 26 martie 2018”. Documentele, materialele informative şi proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societăţii – *** şi/sau la sediul societăţii, începând cu data de 20.02.2018, în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 15,00. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi şi de alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de împuternicire specială. Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane juridice sau acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea / procura dată persoanei fizice care le reprezintă. Formularele de împuterniciri speciale se pot obţine de la sediul societăţii începând cu data de 20.02.2018 între orele 09.00 – 15.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societăţii. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune / expedia la sediul societăţii până inclusiv la data de 22.03.2018, un exemplar urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi poată dovedi această calitate. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă, formularul de vot poate fi obţinut, începând cu data de 20.02.2018, între orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societăţii sau de pe site-ul ***. În cazul votului prin corespondenţă, formularul de vot, completat şi semnat, însoţit de copia de pe actul de identitate (buletin /carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societăţii, până la data de 22.03.2018, ora 13.00, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 26 martie 2018”. Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în cadrul adunării generale. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la numărul de telefon *** între orele 9.00 – 15.00. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate a desfăşurării şedinţelor la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 27 martie 2018, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acestora. Administrator Unic ec. Ioan Paşcanu.
Birou Publicitate Brasov ****** 20/02/2018
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
 
 
 
 

   


   
⇑ top