img Loading...
 
 
Pentru a vizualiza profilul utilizatorilor trebuie sa aveti abonament online.
Anunturi publicate de operator (115)
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in
Birou Publicitate Brasov 0268000000 15/04/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in
Birou Publicitate Brasov 0743049556 14/04/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Spitalul Municipal Săcele cu sediul în Municipiul Săcele, str. Oituz, nr. 54, Judeţul Braşov, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează: - 1 post de director medical; - 1 post de director financiar - contabil. La concurs /examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice. Criteriile generale sunt următoarele: a) au domiciliul stabil în România; b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. Criteriile specifice sunt următoarele: a) pentru directorul medical: 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; 2. sunt confirmaţi cel puţin medic specialist; 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă; b) pentru directorul financiar-contabil: 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic; 2. au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor. Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director - director medical al unităţii se va organiza în data de 11.05.2021, ora 10:00 - proba scrisă, respectiv data de 14.05.2021, ora 10:00 – susţinere orală a proiectului de specialitate, ora 12:00. - interviul de selecţie, la sediul unităţii. Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director - director financiar contabil al unităţii se va organiza în data de 11.05.2021, ora 12:00 - proba scrisă, respectiv data de 14.05.2021, ora 12:00 – susţinere orală a proiectului de specialitate, ora 14:00. - interviul de selecţie, la sediul unităţii. Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 29.04.2021. Dosarele se depun de la data publicării până la data de 29.04.2021, între orele 08:00 -15:00, Centrul de Zi, Str. George Moroianu, nr. 17, Municipiul Săcele, Judeţul Braşov. Bibliografia pentru concurs /examen şi temele - cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului Spitalului Municipal Săcele şi se publică pe site-ul Spitalului Municipal Săcele. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: *** - Compartiment Resurse Umane. MANAGER EC. PIRVAN RODICA.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 14/04/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 13/04/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in
Birou Publicitate Brasov 0736104343 13/04/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
COMUNA LISA , CIF 4443434, str. Principală, nr. 194, sat Lisa, comuna Lisa, jud. Braşov , cod 517115, tel./ fax 0268 / 246.795; 0268 / 246.825; email : *** , persoană de contact Greavu Rodica , anunţă organizarea licitaţiei în vederea închirierii pentru o perioadă de 25 ani a două suprafeţe de teren agricol păşune în suprafaţă de 6,42 ha şi 3,58 ha , aparţinȃnd domeniului privat , pentru amenajarea zonă turistică şi de agrement, camping turistic fără construcţii, zone de desfăşurare pentru diverse activităţi sportive. Caietul de sarcini se poate obţine de la sediul Primăriei Comunei Lisa – Registratură , începând cu data de 15.04.2021, între orele 9,00 – 15,00 , pentru suma de 400 lei care se achită la casieria instituţiei. Data limită pentru solicitare clarificari : 22.04.2021 ora 15. Data limită depunere oferte : 05.05.2021 ora 12. Documentele necesare pentru participarea la licitaţie : conform caiet de sarcini Adresa unde se depun ofertele : Primăria Lisa, sat Lisa, str Principala nr. 194, comuna Lisa , jud. Braşov. Numărul de exemplare în care trebuie depuse ofertele : 1 ( un ) exemplar în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior. Data şi locul pentru şedinţa de deschidere a ofertelor : sala de şedinţe a Consiliul Local al comunei Lisa în data de 12.05.2021 ora 12. Criteriul de atribuie al contractului de concesiune : cel mai mare nivel al chiriei. Denumirea instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute : Tribunalul Braşov – Secţia contencios administrativ , Bdul 15 Noiembrie nr. 45, Braşov , conform Legii nr. 544/ 2004 privind contenciosul administrativ
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 13/04/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 13/04/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 53 /2003 – Codul Muncii, - republicată, Hotărârea nr. 286 /2011 - actualizată, Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante de: •Inspector de specialitate S IA - în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” - 1 post; •Îngrijitor M/G - în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” - 1 post. Condiţii de studii şi vechime pentru inspector de specialitate: 1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul sportiv. 2. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei contractuale – minim 7 ani. Condiţii de studii şi vechime pentru ingrijitor M/G: 1. Diplomă de absolvire a şcolii generale sau studii medii; 2. Vechime în muncă minim 6 luni. Etapele de desfăşurare ale concursului pentru postul de inspector de specialitate S IA. Data organizării: - proba scrisă - 11.05.2021, ora 09:00; - interviu – data şi ora vor fi comunicate ulterior. Etapele de desfăşurare ale concursului pentru postul de îngrijitor M/G: Data organizării: - proba practică - 11.05.2021, ora 13:00; - interviu – data şi ora vor fi comunicate ulterior; - locul de desfăşurare - sediul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, B-dul. Gării, nr. 21, (Sala Sporturilor DP Colibaşi). Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul instituţiei şi va conţine documentele prevăzute de art. 6 din Hotărârea nr. 286 /2011 – actualizată. Bibliografia şi relaţii suplimentare la tel. *** – Compartiment Resurse Umane.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 13/04/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in
Birou Publicitate Brasov 0268000000 13/04/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 12/04/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in
Birou Publicitate Brasov 0268000000 12/04/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 09/04/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in
Birou Publicitate Brasov 0268000000 09/04/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in
Birou Publicitate Brasov 0268000000 09/04/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 09/04/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 08/04/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 08/04/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 08/04/2021