img Loading...
 
 
Pentru a vizualiza profilul utilizatorilor trebuie sa aveti abonament online.
Anunturi publicate de operator (137)
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 16/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 16/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 16/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 16/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 15/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 15/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 15/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 15/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 15/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
STARCOM SA BRAŞOV. CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR STARCOM SA Administratorul unic- director general al STARCOM SA Braşov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/73/1991, având cod unic de înregistrare RO 1114003, aduce la cunoştinţă acţionarilor societăţii că în conformitate cu prevederile art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 23 din actul constitutiv al societăţii, se convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 19.10.2021, ora 9.00, la sediul societăţii din Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 62, la care sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi în ziua de 11.10.2021, considerată dată de referinţă în registrul acţionarilor. În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal şi statutar ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR se va ţine în data de 20.10.2021, la ora 9.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi, pentru toţi acţionarii societăţii. Ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE este următoarea: 1. Aprobarea modificării şi completării Art.7 Capitalul social din actul constitutiv al societăţii ca urmare a unor operaţiuni de transmitere a dreptului de proprietate asupra acţiunilor, efectuate în conformitate cu prevederile art.11 din actul constitutiv. Urmare acestor modificări şi completări art.7 va avea următorul cuprins: ”Art.7 Capitalul social (1) Capitalul social subscris şi vărsat de acţionari este de 3.567.368,10 lei fiind divizat în 177.481 acţiuni nominative şi indivizibile având o valoare nominală de 20,10 lei/acţiune. (2) Acţiunile emise de societate sunt nominative, având o valoare egală. Acţiunile acordă posesorilor drepturi egale. (3) Aporturile acţionarilor la constituirea capitalului social al societăţii sunt următoarele: -Popescu Elena, domiciliată în Braşov, b-dul Griviţei, nr. 76, sc. B, ap. 4, c.n.p. ***63, deţine un număr de 40.283 acţiuni nominative în valoare nominală de 20,10 lei fiecare şi valoare totală de 809.688,30 lei reprezentând 22,69707743% din capital ;-Alexandru Bogdan-Veron, domiciliat în Braşov, str. Valea Tei, nr. 25, c.n.p. ***47, deţine un număr de 20.584 acţiuni nominative în valoare nominală de 20,10 lei fiecare şi valoare totală de 413.738,40 lei reprezentând 11,59786118% din capital; -Soare Anca-Monica, domiciliată în Braşov, str. Valea Tei, nr 29, c.n.p. ***81, deţine un număr de 20.584 acţiuni nominative în valoare nominală de 20,10 lei fiecare şi valoare totală de 413.738,40 lei reprezentând 11,59786118% din capital; -Alexandru Veron, domiciliat în Braşov, str. Valea Tei, nr 27, c.n.p. ***16, deţine un număr de 20.500 acţiuni nominative în valoare nominală de 20,10 lei fiecare şi valoare totală de 412.050,00 lei reprezentând 11,55053217% din capital; -Mamina Marius, domiciliat în Braşov, str. Dealu Spirei, nr. 50, c.n.p. ***56, deţine un număr de 20.340 acţiuni nominative în valoare nominală de 20,10 lei fiecare şi valoare totală de 408.834,00 lei reprezentând 11,46038167% din capital; -alţi acţionari persoane fizice, deţin un număr de 55.190 acţiuni nominative în valoare nominală de 20,10 lei fiecare şi valoare totală de 1.109.319,00 lei reprezentând 31,0962864% din capital.” 2. Aprobarea vânzării a 2 terenuri, proprietate a STARCOM SA, în scopul creşterii volumului de lichidităţi financiare necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii societăţii. Terenurile ce vor face obiectul vânzării sunt următoarele: - terenul în suprafaţă de 5.258 mp situat în loc. Zărneşti, jud. Braşov înscris în CF 8602 cu nr. top 1236/2/1 –categoria de folosinţă- fâneaţă; -terenul în suprafaţă de 18.402 mp situat în loc. Bran- Sohodol, jud. Braşov înscris în CF 505 cu nr. top 138 – categoria de folosinţă- păşune. Actul constitutiv al societăţii se actualizează cu modificările şi completările aprobate prin hotărârea ce va fi adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. Prezentul convocator se publică în conformitate cu prevederile legii. ADMINISTRATOR UNIC- DIRECTOR GENERAL Alexandru Bogdan-Veron
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 15/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 15/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 14/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 14/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 14/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 430, cu sediul în localitatea Şinca Veche, str. Extravilan nr. 1, jud. Braşov organizează concurs pentru ocuparea a 3(trei) posturi, funcţii contractuale vacante: 1 (un) post, funcţie contractuală de execuţie vacantă, de Muncitor calificat (electrician) treapta profesională I- cod 741307 conform specificaţiei COR 2021, din cadrul Compartimentului Întreţinere Exploatare al Unităţii Teritoriale 430, pe perioadă nedeterminată: Nivelul studiilor: Studii generale sau medii cu diplomă de absolvire sau certificat de calificare; Calificare în meseria de electrician, electromecanic, electronist sau similar; Autorizaţie de electrician autorizat gradul II B emisă de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – A.N.R.E., obligatoriu a se obţine în termen de 12 luni; Vechimea în muncă: 9 ani Vechimea în specialitatea studiilor: 9 ani cu experienţă în mentenanţă instalaţii şi echipamente electrice, electronice, automatizări, etc., 1 (un) post, funcţie contractuală de execuţie vacantă, de Muncitor calificat (şofer maşină PSI) treapta profesională IV / III / II / I - cod 833204 conform specificaţiei COR 2021, din cadrul Compartimentului Pază PSI al Unităţii Teritoriale 430, pe perioadă nedeterminată: Nivelul studiilor: Studii generale sau medii cu diplomă sau certificat de absolvire; Curs de calificare pompier /servant pompier cu certificat de calificare; Permis de conducere categoria B, C, D, E. Atestat A.D.R. Vechimea în muncă: 0 ani/ 3 ani / 6 ani / 9 ani. Vechimea în specialitatea studiilor: 0 ani/ 3 ani / 6 ani / 9 ani ca şofer profesionist. 1 (un) post, funcţie contractuală de execuţie vacantă, de Muncitor calificat(lăcătuş) treapta profesională IV / III / II / I - cod 721424 conform specificaţiei COR 2021, din cadrul Compartimentului Întreţinere Exploatare al Unităţii Teritoriale 430, pe perioadă nedeterminată: Nivelul studiilor: Studii generale sau medii cu diplomă sau certificat de absolvire; Calificat în meseria de lăcătuş mecanic/ mecanic; Vechimea în muncă: 0 ani / 3 ani / 6 ani / 9 ani. Vechimea în specialitatea studiilor: 0 ani/ 3 ani / 6 ani / 9 ani ca lăcătuş mecanic / mecanic. Proba scrisă: 11.10.2021, ora 11:00, locul desfăşurării: Unitatea Teritorială 430 localitatea Şinca Veche, str. Extravilan nr. 1, jud Braşov; Interviul: 15.10.2021, ora 11:00, locul desfăşurării: Unitatea Teritorială 430 localitatea Şinca Veche, str. Extravilan nr. 1, jud. Braşov. Depunerea dosarelor: 20.09.2021 – 01.10.2021, data limită până la care se pot depune dosarele: 01.10.2021 ora 13:00 Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei: RUSU Elena Maria, Referent, telefon: *** int.109 sau ***, e-mail: ***.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 14/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 14/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 13/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 13/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 13/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 13/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 10/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in
Birou Publicitate Brasov 0721322747 10/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 09/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 09/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 09/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in
Birou Publicitate Brasov 0268000000 09/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Anunt publicat in Transilvania Expres
Birou Publicitate Brasov ****** 09/09/2021
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.
Descrieti problemele pe care doriti sa ni le transmiteti.